Isključuje li vjera ljudska prava

Početna stranica » Jesmo li znali? » Tada će doći svršetak Zemlje. Ona će se rasprsnuti poput orahove ljuske – i unutarnje svjetlo, finotvarna supstancija, duhovni dio planeta iz vječnog Jeruzalema, ustremit će se prema Nebu a s njime i svi oni koji su prožeti svjetlom istine.

Tada će doći svršetak Zemlje. Ona će se rasprsnuti poput orahove ljuske – i unutarnje svjetlo, finotvarna supstancija, duhovni dio planeta iz vječnog Jeruzalema, ustremit će se prema Nebu a s njime i svi oni koji su prožeti svjetlom istine.

Priredio: Aris Kostadinov

Iz knjige: Ovo je moja riječ

1420296179910

7. Budući je Isus znao da Njegovi učenici gunđaju o tome, reče im: „Ljuti li vas ovo? Kako, ako vidite Sina čovječjega da se uzdiže onamo gdje je i prije bio? Duh je taj što daje život, meso i krv ne postižu ništa. Riječi koje vam govorim su Duh, one su život.

8. Ali među vama su neki koji ne vjeruju.“ Isus je od početka znao za one koji ne vjeruju i tko će Ga izdati. Poradi toga On im reče: „Nitko ne može doći k Meni osim ako mu Moj Otac ne dopusti.“

9. Od tada su mnogi Njegovi učenici otišli i više nisu išli s Njime. Tada Isus reče dvanaestorici: „Hoćete li Me i vi napustiti? (Pogl. 31, 7-9)

Ja, Krist, objašnjavam, ispravljam

i produbljujem riječ

Spoznajte, Moja ljubljena braćo i sestre koji živite u Kraljevstvu mira svojeg brata Krista:

Ono što sam doživio i propatio kao Isus iz Nazareta, događalo se i dalje u svim generacijama – sve dok čovjek i Zemlja nisu postali svjetlotvarniji.

U ovoj knjizi „Ovo je Moja riječ“ čitate što se ponavljalo u starome, sotonskom vremenu.

Spoznajte: Kraljevstvo mira Isusa Krista bilo je utemeljeno i građeno kroz mnoge generacije. Uvijek iznova ljudi su doživljavali kako propadanje onoga što je bilo stvoreno u Duhu Božjem, tako ponovo i uspon. Međutim, iza svakog propadanja Kraljevstvo mira Isusa Krista uskrsnulo je sjajnije i savršenije obuhvaćajući sve više i više svijet svojom svjetlošću. Jer kao što je sve evolucija prema Vječnome, i Kraljevstvo mira Isusa Krista imalo je svoju evoluciju od početka pa sve do svjetlotvarnosti velikih područja Zemlje. Svjetlosna tvar je finija materija. U prvim generacijama izgradnje, nakon osnivanja, još u najdubljoj zgusnutosti materije, sotona osjetila je uvijek iznova zavodio ljude da bi stavio ruku na djelomične temelje Kraljevstva mira Isusa Krista.

To što je napisano, ispunilo se: tijekom bezbrojnih generacija na Zemlji su se događale ekspanzije i pomicanja polova. Pritom su se profinile mnoge supstancije Zemlje i ona je zadobivala sve viši stupanj titranja. Sasvim postupno gubio se dakle dio grubotvarnih oblika – a na njihovo su mjesto dolazili finiji, suptilniji oblici. Na taj su se način i sasvim postupno promijenila prirodna carstva i ljudi.

Tako je kroz bezbroj generacija na Zemlji bilo sve profinjivano – dok postupno nije nastala svjetlosna tvar, finija materija. Sve što je isprva bilo stvoreno za Kraljevstvo mira u grubotvarnoj materiji i način na koji su se profinili ljudi i Zemlja, ušlo je u univerzalni atmosferski sloj i u novo Nebo, koje je nastalo promjenom planeta i njihovih putanja, te i u dušu Zemlje, koja je stvorila novu Zemlju – svjetlotvarnu Zemlju, finiju materiju. To je ova Zemlja u odjeći svjetlosne tvari , na kojoj vi sada živite.

U toj mijeni vremena profinila su se isto tako mnoga materijalna zviježđa. Uslijed intenzivne promjene cjeline – iz čvrste materije u svjetlotvarnost finije materije – svjetlotvarnu Zemlju obasjavaju drugo sunce i druga zviježđa.

Vi u svjetlotvarnom Kraljevstvu mira, teško se više možete uživjeti u ta stanja jer se vaša zemaljska odjeća, dakle vaše zemaljsko tijelo više ne sastoji od grubotvarne, jako zgusnute materije, kakvu su ljudi nosili početkom Kraljevstva mira Isusa Krista, nego od svjetlosne tvari.

Ponavljam: svijetla tvar je materijalno finija, zračeća supstancija. Ponetko tko čita Moje riječi danas [1989.] – u potpunoj materiji na početku Kraljevstva mira Isusa Krista – vjeruje da su potrebna beskonačna vremena da Kraljevstvo mira Isusa Krista dođe do punog procvata:

Čuli ste da se zviježđa mijenjaju a i potpuna materija, Zemlja; jer je zapisano: „Nastat će novo Nebo i nova Zemlja.“ I računanje vremena koje imaju ljudi u punoj materiji neće više vrijediti. Bit će drugo Sunce, a preobražena zviježđa okruživat će novu Zemlju. To znači da će se i takozvano računanje vremena promijeniti. Računat će se prema Mjesecima, tako da će svjetlosno razdoblje takozvanih zemaljskih godina biti potpuno drugačije. Godina neće više imati dvanaest mjeseci koje je imala za ljude u grubotvarnom vremenu, nego znatno kraća svjetlosna vremena; jer će na kraju Kraljevstva mira dani biti duži, a noći svjetlotvarne, transparentne Zemlje mnogo kraće.

Kažem vam: i na svjetlotvarnoj Zemlji postoje još područja grube materije, takozvane zemaljske mrlje. Na nekima će dosta dugo vremena još živjeti jače zgusnuti ljudi koji neće imati isti stupanj čistoće kao ljudi pod neposrednim suncem Kraljevstva mira Isusa Krista. Jer, kao što je već objavljeno, Moj Otac, koji je i vaš Otac, jest milost, ljubav i milosrđe i dopustit će još jednom navalu sotonskoga da osvoji Zemlju. Na kraju Kraljevstva mira proširit će se te mrlje Zemljom, ali više nikada neće obuhvatiti čitavu Zemlju. Na njima će se demonski svijet smjeti još jednom odmjeriti s božanskim.

Tada će doći svršetak Zemlje. Ona će se rasprsnuti poput orahove ljuske – i unutarnje svjetlo, finotvarna supstancija, duhovni dio planeta iz vječnog Jeruzalema, ustremit će se prema Nebu a s njime i svi oni koji su prožeti svjetlom istine.

Spoznajte: Moja riječ koja je tekla kroz mnoge pravedne proroke, nije usmjeravala na unutarnje svjetlo samo ljude i duše, nego i dijelove materijalne supstancije – zbog ostvarenja vječnog zakona mnogih ljudi.

Od događaja Pada prošlo je bezbroj svjetlosnih razdoblja i beskrajna vremena dok se iskristalizirala potpuna materija. Jer ona je nastala odgovarajuće otvrdnjavanju srdaca duhovnih bića i prema opterećenjima duša i ljudi.

Spoznajte: raspadanje materije i ponovno vraćanje carstava Pada natrag vječnom Kraljevstvu Božjem neće, međutim, više trajati tako dugo kao nekad od događaja Pada do stvaranja potpune materije. Jer od početka Pada počelo je i vraćanje palih bića i palih svjetova. Ako vi dakle mislite na sveukupno trajanje vođenja natrag, tada morate u svoje razmišljanje uključiti i ukupna svjetlosna i vremenska razdoblja jer je vođenje natrag započelo već od početka Pada; odnosno, već se odvija kroz bezbrojna razdoblja prema svjetlu i prema Nebu. To znači da do svjetlotvarnog Kraljevstva mira Isusa Krista pa onda do raspadanja materije neće biti više toliko mnogo svjetlosnih i vremenskih razdoblja.

Moja objašnjenja i tumačenja u knjizi „Ovo je Moja riječ“ bila su generacijama uvijek iznova prepisivana i izražena jezikom dotične generacije. To se događalo sve do svjetlotvarnosti. Moja riječ je istina – i to će ostati, jer je vječna. Međutim, ljudski jezik se mijenjao a također i sirovina za knjige.

U materijalnom vremenu [1989.] sirovina za knjige bila je grubotvarna supstancija – ljudi su je nazivali papirom. Od Doba svjetlosti do svjetlotvarnosti sirovina ove knjige odgovarala je dotičnoj svjetlotvarnoj supstanciji. U Kraljevstvu mira Isusa Krista, u svjetlotvarnosti, postoje drugačiji izvori svjetlosti i materijali od onih u potpunoj materiji i na početku profinjivanja materije. Moja riječ međutim jest i ostaje istina.

Moja braćo i sestre u Kraljevstvu mira Isusa Krista, vi čitate o Mojem mišljenju i životu kao Isusa iz Nazareta. Vi stalno utvrđujete da svaki čovjek u svakoj generaciji posjeduje slobodnu volju. Niti čovjek niti duša nisu bili niti jesu prisiljavani prihvatiti vječnu istinu, živi bitak. Tko je htio doći do unutarnje istine, taj se morao uputiti u svoju nutrinu i iskusiti je u sebi i na sebi samome, te je sam doživjeti. I Ja sam kao Isus iz Nazareta svjedočio samo o vječnoj istini.

Ljudi koji su se u svim generacijama jasno odlučili za Mene, istinu, oni su i ostali kod Mene, istine i života. Oni koji nisu bili ni topli ni hladni, otišli su od Mene jer nisu mogli razumjeti Moj govor. Oni nisu htjeli zapovijedi ostvarivati jer su mislili da njima mora biti poklonjeno ono što njihovi bližnji svakodnevno ostvaruju: nesebična ljubav, zakon Božji, vječna istina.

U svim generacijama napuštali su Moje stado uvijek iznova ljudi koji se nisu mogli odlučiti za vječnu istinu. Stvaratelji mišljenja i mudrijaši vjerovali su da se istina može kupiti ili steći samo slušanjem.

Nebeski se kruh međutim morao pojesti i probaviti na pravi način; to znači da se zakon života morao ponizno prihvatiti i ostvarivati. Samo na taj način su duša i čovjek mogli naći Unutarnji život. Ostvarivanje vječnih zakona donijelo je dakle duhovni dobitak samo onima koji su se odlučili za život u Meni, Kristu Božjem, i nisu ustrajali u „za“ i „protiv“ , dakle koji su bili čas „hladni“ čas „topli“.

Generacijama je bio poučavan zakon slobodne volje: čovjek pronalazi put k Bogu samo ako se odluči za Boga, istinu, pri čemu se neprekidno trudi ispunjavati Božju volju.

Za“ i „protiv“ mnogih ljudi koji su jednom bili „topli“ a onda opet „hladni“, omogućavalo je Tami stalno prodiranje u redove pravednih. Uvijek iznova sotonsko je zavodilo osjetila mnogih ljudi. Oni su počinjali sumnjati u istinu i napuštali su vjerne. To „za“ i „protiv“ provlačilo se kroz mnoge generacije dok nije došlo vrijeme u kojem su se samo još svijetle duše mogle utjelovljivati u Kraljevstvo mira Isusa Krista. One su odlazile u zemaljsku odjeću s ciljem da dalje grade i naseljavaju novi svijet. Kraljevstvo mira Isusa Krista nastalo je dakle evolucijskim procesom. Budući da su u zemaljsku odjeću dolazile sve svjetlije i mirnije duše, svaka generacija postajala je svjetlijom a Kraljevstvo mira veće i savršenije.

Spoznajte: riječi mijenjaju svoje značenje – ali istina ostaje. Riječ koju sam kao Isus iz Nazareta izgovorio a kao Krist Božji objavio preko Svojeg instrumenta, jest vječna istina. Istinu će shvatiti samo onaj koji je došao do istine – u Kraljevstvo Božje koje je u nutrini svakog čovjeka.

Jedino Duh Božji oživljava riječ a ne čovjek, meso ili krv.

U svim vremenima, u svim generacijama događalo se isto ili slično kao u vremenu kad sam kao Isus hodao u zemaljskoj odjeći. Jedni su vjerovali u riječi istine, drugi su opet, ismijavali istinu i njezina prenositelja. U svim su vremenima ljudi dospijevali do istine i u svim su se vremenima ljudi okretali od nje. To je snašlo i Mene kao Isusa iz Nazareta. Mnogi su ljudi došli k Meni, postali Mojim učenicima – i mnogi od učenika su Me opet napustili.

Tko je istinu samo čuo a nije ju uključio u svoj svakodnevni život, taj je lutao i dalje u tami a Tama ga je ponovo odvela k sebi.


Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: